Търсене на имоти

Премахване на изискването за представяне на Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП

Премахване на изискването за представяне на Удостоверение за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите (НАП) от лицата, оценяващи строителни продукти, предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  Предвижда се отпадането на удостоверението да се отнася както за лицата, получили разрешение и нотификация за оценяване на строителни продукти, така и за лицата, кандидатстващи за получаване на такива. Предложението е част от мерките на правителството за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и е заложено в проекта за промяна на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в Българиякоято е публикувана за обществено обсъждане на официалния сайт на МРРБ и в Портала за обществени консултации към Министерския съвет.


С предвидената промяна информацията за наличие или липса на задължения на лицата ще се предоставя по електронен път на компетентните органи от НАП. Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в България е един от актовете, осигуряващи национални мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (ЕС), за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламента, свързан с прилагането на някои национални технически правила за продукти, предлагани на пазара в други държави-членки на ЕС

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини